Вступ випускників технікумів/коледжів

Українська
Основной материал: 

Витяг із Правил прийому до Сумського державного університету

у 2016 році щодо особливостей вступу абітурієнтів на основі

ОКР молодший спеціаліст або ОКР бакалавр (для здобуття іншої спеціальності)

 

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття ступеня бакалавра СумДУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста. Прийом на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до СумДУ для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

СумДУ приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

СумДУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Сумському державному університеті», схваленого Вченою радою СумДУ (протокол № 2 від «02» жовтня 2003 р.). Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб після академічної відпустки.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у СумДУ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний відбір та зарахування вступників для навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, а також осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна (дистанційна)

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі

04 липня 2016 р.

1 серпня 2016р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2016 р. о 18-00

31 серпня 2016 р.

Проведення вступних іспитів

з 21 – 27 липня 2016р

з 1 – 7 вересня 2016р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2016р;

не пізніше 8 вересня 2016р;

Закінчення строку виконання вимог до зарахування відповідно п. 12.1 розділу 12

5 серпня 2016 р. о 18-00

12 вересня 2016 р. о 18-00

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

6 серпня 2016р. не пізніше 12-00

13 вересня 2016 р.

Зарахування за державним замовленням

6 серпня 2016 р.

14 вересня 2016 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 12 серпня 2016р.

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 20 вересня 2016р.

 

Порядок прийому заяв і документів для вступу в СумДУ

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), структурний підрозділ до якого вступають у відповідності до належності напряму підготовки або спеціальності, мову тощо та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

У разі вступу на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) одного структурного підрозділу, вступником подається заява на кожен напрям підготовки (спеціальність) і один комплект інших зазначених нижче документів.

 

При поданні заяви в паперовій формі вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Приймальна комісія за додатком до документу про здобутий раніше ступінь (ОКР) бакалавра визначає академічну різницю та курс вступу для осіб, які здобули базову або повну вищу освіту та вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю). Визначена академічна різниця ліквідується вступником протягом першого року навчання.

 

Вступні випробування та конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за відповідною галуззю знань (Додаток 3), використовується конкурсний показник вступника, який визначається як середнє арифметичне значення суми середнього бала результатів попереднього навчання, що встановлюється за додатком до документу про здобутий ОКР молодшого спеціаліста і результату фахового вступного випробування за 5-бальною шкалою.

КП = (ФВІ + СБД)/2

де

КП – конкурсний показник за 5-бальною шкалою;

ФВІ – результат фахового вступного іспиту за 5-бальною шкалою;

СБД – середній бал додатку до диплома;

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), які здобули ОКР молодшого спеціаліста, базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) використовується конкурсний показник, який обраховується за наступною формулою:

КП = (ВІ + (ДІ + СБД)/2)/2

де

КП – конкурсний показник за 5-бальною шкалою;

ВІ – результат вступного іспиту за 5-бальною шкалою;

СБД – середній бал додатку до диплома;

ДІ – додатковий вступний іспит.

Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за національною п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до сотої частини бала.

Для вступників, які закінчили вищі навчальні заклади I – IІ рівня акредитації за ОКР молодший спеціаліст та вступають для здобуття ступеня бакалавра в межах галузі знань, рішенням приймальної комісії в якості фахових вступних випробувань можуть бути зараховані оцінки результату атестації – атестаційного іспиту (або результатів захисту кваліфікаційної роботи за відсутністю оцінки атестаційного іспиту).

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та конкурс творчих або фізичних здібностей у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

Формування та оприлюднення списку вступників,

рекомендованих до зарахування

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті СумДУ. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті СумДУ.

 

Наказ про зарахування

Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті СумДУ та (або) його структурних підрозділів у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 4 Правил прийому. Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування.

Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених п. 17.4 розділу 17 Правил прийому.